A Társaság, mint adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján - különös tekintettel a 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.)   valamint a Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletben (továbbiakban: GDPR) foglaltakra - tájékoztatja a weboldal látogatóit (továbbiakban: érintett) az általa végzett adatkezelésekről.
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést az adatok biztonsága érdekében. Kérjük, olvassa át alaposan a jelen adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben jelen adatkezelési tájékoztatóval vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele lenne, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő: PW Studio Kft.
Székhely: 4026 Debrecen, Múzeum utca 4. 2/1., telephely: 4026 Debrecen, Múzeum utca 4. 2/1. adószám: 23306156-2-09
Telefon: +36 70 383 3708, email: info@pwstudio.hu
A szervezet adatvédelmi tisztviselőt: nem alkalmaz

Tájékoztató hatálya

A jelen tájékoztató az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatban felmerülő adatkezelésekre vonatkozik. 

Fogalmak

Az Adatkezelési tájékoztatóban alkalmazott kifejezéseket a GDPR, illetve az Info tv. értelmező rendelkezései szerint meghatározott fogalmak alapján kell értelmezni. 

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a GDPR 5. cikkében felsorolt alapelveket figyelembe veszi.

Adatbiztonság

Az adatkezelő megtesz minden biztonsági intézkedést, hogy védje a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől.
Az elektronikus úton tárolt adatok esetében az adatkezelő titkosítást alkalmaz, a papír alapú dokumentumokat zárható szekrényben tárolja. A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhetik a személyes adatokat.
A kezelt személyes adatokhoz kizárólag azok a személyek férnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásukhoz az adat megismerése elengedhetetlen.

Cookie (süti) tájékoztató

A cookie-k célja a weboldalak felhasználói élményének javítása,személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése. A cookie egy karaktersosozatot tartalmazó kis fájl, amit a weboldal látogatása során a szerver küld a felhasználó számítógépére. A sütik általában nem tartalmaznak személyes információkat, segítségével nem azonosítható a felhasználó.
A felhasználó a számítógépén megtilhatja a Cookie-k használatát iiletve törölheti őket. (Böngészőtől függően: Beállítások vagy Opciók felületen) A böngészők alapértelmezett módon engedélyezik a sütik elhelyezését. 
Az anonim Google Analytics  sütik kikapcsolásához egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) lehet telepíteni a böngészőbe, mely megakadályozza, hogy a webolal a felhasználóról információkat küldjön a Google Analytics-nek.
Megkülönböztethetjük a sütiket érvényességi idő szerint. Vannak cookie-k amik csak a böngésző bezárásáig, vagy az adott feladat elvégzéséig élnek. Bizonyos cookie-k a munkamaneten túl is tárolódnak a felhasználó számítógépén. Ezeket a látogató bármikor törölheti.

A következő cookiekat használhatjuk weboldalunkon:

 • Ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalt.
 • Állandó cookie-k, melyek webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat Ön nem törli.
 • Harmadik féltől származó cookie-k melyeket harmadik fél helyez el az Ön böngészőjében (pl. Google Analitika). Ezek abban az esetben kerülnek a böngészőjében elhelyezésre, ha a meglátogatott weboldal használja a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat.
 • Elengedhetetlen, feltétlenül szükséges munkamenet (session-id) cookie-k
  Az elengedhetetlen cookie-k a weboldal használatához, funkcióinak működéséhez szükségesek. Ezek letiltása a weboldal illetve annak egyes részei nem megfelelően vagy egyáltalán nem lesznek elérhetőek.
 • Analitikai vagy teljesítményfigyelő cookie-k.
  A teljesítmény cookie-k információkat segítségével megérthetjük, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt. A látogatókról összesítve és névtelenül tárolják az adatokat. Az oldalba Google Analytics került beágyazásra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043). Az analitika a konverziók követésére is vonatkozik.
 • Funkcionális cookie-k
  E cookie-k feladata a felhasználói élmény javítása. Ezekkel biztosítható, hogy a weboldal a felhasználó bejelentkezési adatait, választott nyelvet megjegyezze. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek személyes azonosító adatok, amelyeket a felhasználó megosztott.
 • Célzott vagy reklám cookie-k
  A reklám cookie-k részletes információkat gyűjtenek a felhasználó böngészési szokásairól, információkat küldenek más internetes oldalaknak, hogy azok személyre szabott reklámot biztosíthassanak a felhasználónak. Ezekhez a felhasználó beleegyezése szükséges.
  Bővebb információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről a következő elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/
  A cookie beállítások bármikor megváltoztathatók az alkalmazott böngészőben. Gyorslinkek: Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer.

Jogorvoslat

Amennyiben az érintettnek az adatkezeléssel kapcsolatban panasza merül fel, először javasoljuk az adatkezelőnél megtenni. Az adatkezelő a panaszt 30 napon belül kivizsgálja és megválaszolja.
Amennyiben az érintett panaszát továbbra is fenntartja az adatkezelő sérelmezett adatkezelével kapcsolatban, úgy jogosult panasszal élni a felügyelő hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +3613911400, +36-1-3911400, www.naih.hu
Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, mely eljárás illetékmentes és a bíróság soron kívül jár el.

Záró rendelkezések

Az adatkezelő fenntartja a jogot a jelen tájékoztató bármikori egyoldalúan módosítására, az érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az érintettek közvetlen emailben történő értesítésével valósul meg. Amennyiben az adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az adatkezelő külön kéri az érintettek hozzájárulását.
Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során profilalkotást nem végez.
Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a weboldalunkon.
A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.